Zapisz się do newslettera i odbierz do 200 zł rabatu na pierwsze zakupy
Czytaj więcej

Newsletter

Zobacz dlaczego warto zapisać się do darmowego newslettera.

Asortyment (5690 produktów)

Pozostałe języki

 
Waluta: PLN

Sonda

Jakie ogrzewanie funkcjonuje w Twoim kościele?

Polityka prywatności

1.Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób 
zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego pod adresem www.sklepsakralny.pl (zwanych dalej „Sklepem”).
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Progresnet Dominik Kostrzak, z siedzibą przy ul. Przemysłowa 8C , 85-758 Bydgoszcz zarejestrowaną pod Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP 556-257-07-77 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności i Regulaminu podczas składania zamówienia lub dodawania własnego adresu do newslettera.
5. Administrator informuje, że wszelkie treści znajdujące się w Sklepie chronione są prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i praw pokrewnych.
6. Jakiekolwiek działania wykraczające poza w/w dozwolony użytek są niedozwolone i mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej i karnej.
7. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności stron www, ochrony danych osobowych i innych, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronach Sklepu.
8. O zmianach dotyczących postanowień w ramach Polityki Prywatności Użytkownicy będą powiadamiani drogą elektroniczną.
9. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

2.Dane zbierane w aplikacji Sklepu
1. Podczas pracy ze Sklepem, mogą być zbierane automatycznie dane osobowe, techniczne informacje o użytkowniku takie, jak adres IP użytkownika, adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę, czas wizyty, typ przeglądarki i jej wersja językowa. Możemy też zbierać i analizować informacje dotyczące nawigacji, a mianowicie adres i ścieżkę użytkownika podczas przeglądania strony, działania wykonane na stronie, przeskoki na i z wewnętrznych linków itp.
Dane osobowe użytkownika są zbierane tylko po wcześniejszym zezwoleniu udzielonym przez użytkownika do zbierania i wykorzystywania poszczególnych informacji w ramach niniejszych zasad. Dając takie zezwolenie użytkownik dostarcza
takich informacji dobrowolnie.
2. Za pośrednictwem Sklepu realizowane są usługi:
· promowania produktów Sklepu
· dostępu do artykułów i treści opisowych
3. Do prawidłowego funkcjonowania serwisu i świadczenia usług wymienionych w pkt.2 aplikacja sklepu zbiera i przetwarza dane:
· Dane osobowe Użytkownika, który założył w Sklepie konto - adres e-mail;
· Dane osobowe Użytkownika, który zapisał się do usługi Newsletter - adres e-mail, imię i nazwisko, wyznanie, funkcja, nazwa parafii, diecezja, numer telefonu, województwo, miejscowość, ulica i numer budynku, kod pocztowy, poczta (miejscowość) 
· Dane osobowe Użytkownika, który złożył zamówienie w Sklepie - imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail, nazwa firmy, NIP, ulica i nr domu, miejscowość, kod pocztowy, poczta (miejscowość), kraj
4. Użytkownik ma prawo odmówić przedłożenia danych osobowych. Jednakże w tym wypadku niektóre funkcje i usługi oferowane na Sklepie mogą się pogorszyć i/lub stać się niedostępnymi, częściowo lub w całości.

3.Wykorzystanie danych osobowych
1. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika jest wykonywane przez Administratora w następujących celach:
a) Utworzenie, zarządzanie i utrzymywanie konta;
b) Przetwarzanie zapytań i działań użytkownika w Sklepie;
c) Obsługa klienta;
d) Analiza danych i badania statystyczne w celu poprawy oferowanych dóbr, produktów, lub technologii;
e) Dopasowanie i wyświetlanie specjalnie dobranej zawartości zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami użytkownika;
f) Utrzymywanie działań w obszarach interaktywnych;
g) Identyfikacja dostarczonego materiału jako należącego do określonego Użytkownika
h) Utrzymywania komunikacji i kontaktu w sprawach dotyczących transakcji wykonywanych przez Użytkownika;
i) Powiadamianie użytkownika o nowych towarach i usługach;
j) Komunikacja marketingowa dla promocji i reklamy Administratora i
produktów/usług stron trzecich
2. Administrator poprosi o zgodę użytkownika przed wykorzystaniem jego/jej informacji osobistych w celach innych niż opisanych w tej Polityce.
3. Administrator ma możliwość wysyłania informacji dotyczących transakcji dokonanych przez użytkownika, przypomnień o płatnościach oraz pytań dotyczących potwierdzenia zakupu usługi / produktu.
4. Wiadomości związane z transakcjami dokonanymi przez użytkownika są zwykle wymagane, nie możesz wypisać się z tych wiadomości, które nie mają natury promocyjnej. Jeżeli Użytkownik nie chce ich otrzymywać, ma możliwość usunięcia konta z Sklepu.

4.Prawa i obowiązki Administratora

1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
2. Administrator oświadcza, iż postara się, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Sklepu. Nie może jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet, za co odpowiada dostawca Internetu, z którego usług korzysta Użytkownik. Wszelkie zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej info@sklepsakralny.pl.
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu.
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze stroną trzecią, lub nabycia udziałów w firmie przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Za wyjątkiem sytuacji jasno opisanych w niniejszych zasadach, Administrator nie ujawnia, nie sprzedaje, nie dzierżawi, nie pożycza, nie wynajmuje ani nie udostępnia danych osobowych użytkownika żadnej stronie trzeciej.
6. Dane osobowe użytkownika mogą być ujawnione i udostępnione agencjom partnerskim, które wykonują usługi w imieniu Administratora. Usługi te mogą dotyczyć transferów pieniężnych, przechowywania danych, odsprzedawania licencji, przetwarzania płatności itp. Strony trzecie dostaną wyłącznie informacje wymagane do wykonania określonych wyżej usług; te informacje będą przechowywane i chronione przez te same zasady i poziom ochrony, jaki obowiązuje w Sklepie i nie mogą być używane do żadnych innych celów.

5.Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane:
1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu
rejestracyjnym dostępnym na Sklepu.
b. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w celu:
a. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
b. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
c. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
d. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług;
3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
a. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na
wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)
b. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych
c. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących ze Sklepem, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Sklep z wyłączeniem sytuacji opisanych w pkt.6 a.
d. marketingu bezpośredniego np. wykonywanych i odbieranych połączeń telefonicznych
4. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegają na oferowaniu klientom produktów i usług, które polegają:
a. na dostarczaniu informacji branżowych w tym danych kontaktowych do firm poprzez publikacje danych na stronach Sklepu.
b. udostępnieniu kontaktu do firm i osób fizycznych, którzy wyrazili taką chęć poprzez złożenie zapytania ofertowego za pośrednictwem formularza na stronach Sklepu. Zapytanie wraz z danymi rozsyłane jest do bazy firm Sklepu.
c. udostępnieniu kontaktu do firm i osób fizycznych, którzy wyrazili taką chęć poprzez publikację ogłoszenia za pośrednictwem formularza na stronach Sklepu. Ogłoszenie wraz z danymi publikowane jest na stronach Sklepu.
d. na prowadzeniu kampanii marketingowych dla swoich klientów, które mogą polegać także na wysłaniu listu e-mail z ofertą klienta na wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji a także na innych stronach Sklepu adres
poczty elektronicznej.
5. Dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu przejrzystego i szybkiego dostarczenia niezbędnych informacji klientom i użytkownikom Sklepu, jak również w celach statystycznych.
6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
a. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
I. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
II. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
III. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
b. w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę - do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Użytkownika żądanie
c. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

6.Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
e. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
g. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
h. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
i. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
j. Prawa wymienione w pkt. a) - f) i pkt. h) - i) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych.
2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Sklepu oraz poprzez kontakt z Administratorem poprzez
a. kontakt e-mailowy pod adresem info@sklepsakralny.pl
b. kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Przemysłowa 8C, 85-758 Bydgoszcz
3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

7.Wyłączenie odpowiedzialności
1. Polityka Prywatności nie dotyczy stron www i firm, których dane kontaktowe podane są na Sklepu.
2. Wszelkie ogłoszenia, reklamy czy inne podobne treści zamieszczone w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.
3. Strony Sklepu mogą zawierać linki do stron, serwisów i funkcji stron trzecich, jednostek zależnych i partnerów, którzy mogą używać i podlegać innym zasadom i procedurom zapewnienia poufności niż wymienione tutaj. Administrator nie jest odpowiedzialny za politykę poufności tych źródeł.
4. Sklep został stworzony w celu promocji i sprzedaży produktów i dostarczaniu wiedzy branżowej. 

8.Informacja o plikach Cookies
1. Sklep korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość Sklepu i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
2. Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies jest Administrator oraz:
a. Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy;
b. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php;
c. Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://twitter.com/en/privacy
3. Podmioty wymienione w pkt. 2 są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
4. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach:
a. analizy zachowań Użytkowników w Sklepu co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika
b. cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze Sklepu przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających z Sklepu, tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
6. Dane zachowane w plikach cookies służących do celów, o których mowa w pkt. 5 przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora opartego na art. 172 ust. 3 pkt 2) Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku.
7. W serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Sklepu i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Sklepu przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
8. Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania z Sklepu (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (patrz pkt 4), lub odwołania przez Użytkownika zgody na ich
przetwarzanie.
9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9.Postanowienia końcowe

1. Polityka prywatności oraz wszystkie dokumenty dodatkowe dostępne są na stronach Sklepu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do zmiany swojej nazwy (firmy), siedziby lub formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami numerów nadanych przez właściwe rejestry. W celu uniknięcia wątpliwości powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszej Polityki prywatności.
4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana Polityki prywatności wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego brzmienia Polityki prywatności na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie właściwej informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik powinien złożyć
oświadczenie woli w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie Polityki prywatności. Brak odrzucenia nowego brzmienia Polityki prywatności i usunięcia przez Użytkownika konta z platformy Sklepu uznany będzie za akceptację nowej Polityki prywatności.
5. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Promocje

Do Polaków. Myśli, mowy i rozkazy
55,20 zł 69,00 zł
Uczynki Miłosierdzia
25,60 zł 32,00 zł
Tragedia Aleppo. Monumentalny album Adama Bujaka
63,20 zł 79,00 zł
Świat Chrystusa. Tom 3
66,36 zł 82,95 zł
Świat Chrystusa. Tom 2
66,36 zł 82,95 zł

Sklep internetowy Shoper.pl