Zapisz się do newslettera i odbierz do 200 zł rabatu na pierwsze zakupy
Czytaj więcej

Asortyment (11513 produktów)

Pozostałe języki

 
Waluta: PLN

Sonda

Jakie ogrzewanie funkcjonuje w Twoim kościele?

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego SklepSakralny.pl

 

Spis treści:
I. Postanowienia wstępne
II. Zamówienia
III. Ceny i płatności
IV. Dostawa
V. Odstąpienie od umowy
VI. Reklamacje
VII. Ochrona prywatności
VIII. Własność intelektualna
IX. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklepsakralny.pl, zwanego dalej Sklepem lub Sklepem Internetowym.
2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma Progresnet Dominik Kostrzak, z siedzibą pod adresem: ul. Przemysłowa 8, bud. 8, 85-758 Bydgoszcz, NIP: 556-257-02-77
3.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
5. Korzystanie z usług Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
8. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
9. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi elektroniczne:
- konto Klienta w Sklepie Internetowym
- interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym.
10. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
- Komputer z dostępem do Internetu
- Dostęp do poczty elektronicznej.
- Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli
- Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
11. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
12. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
13. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.


II. Zamówienia
1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu
- emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu
- telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony internetowej usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
6. Składając zamówienie, Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu internetowego sklepsakralny.pl oraz akceptuje jego postanowienia.
7. Wysyłka towaru do Zamawiającego następuje po otrzymaniu przez Sklep Internetowy sklepsakralny.pl informacji o dokonaniu płatności za zamówiony towar, bądź przed dokonanie płatności (w przypadku opcji „pobranie”) w terminie wskazanym w karcie produktu zamówionego towaru (czas realizacji).
8. Zamawiający może zrezygnować ze złożonego zamówienia telefoniczne lub poprzez e-mail w ciągu 2 dni od daty wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego sklepsakralny.pl, chyba że wybrał opcję „pobranie” i dokonał wpłaty zaliczki. Sklep Internetowy sklepsakralny.pl zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia wyłącznie w przypadku, gdy w chwili otrzymania powiadomienia o rezygnacji, towar nie został jeszcze wysłany do Zamawiającego.
9. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu w magazynie sklepu Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu dwóch dni roboczych. W tej sytuacji Zamawiający może zrezygnować z dokonania zakupu wybranego produktu, lub wyrazić zgodę na dłuższy okres realizacji.
10. Do każdej sprzedaży wystawiona zostaje faktura VAT. Zostaje ona dołączona do przesyłki lub wysłana osobno za pomocą poczty tradycyjnej, bądź elektronicznej.


III. Ceny i płatności
1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
- pobranie – wówczas zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru. W większości przypadków wymagane jest wpłacenie zaliczki.
- zwykłym przelewem – wówczas Sklep Internetowy rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu, bądź w e-mailu do Klienta,
- szybkim przelewem internetowym za pomocą systemu Przelewy24, 
- systemem BLIK, Google Pay, Apple Pay za pomocą systemu Przelewy24,
- kartą płatniczą Visa, Mastercard za pomocą systemu Przelewy24, 
- w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.
Opłaty szybkim przelewem internetowym, systemem BLIK, Google Pay, Apple Pay, kartami płatniczymi realizowane jest przez system Przelewy24 (PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068)

2. Ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy zamówionego towaru do Zamawiającego, chyba że przy produkcie znajduje się informacja o darmowej wysyłce.
3. Ceny przesyłek określone są w przy produkcie.

IV. Dostawa
1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu dostarczenia produktów do innych państw należy skontaktować się z obsługą Sklepu Internetowego.
2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:
- transportem własnym
- za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy określony jest na stronie prezentującej dany produkt.
4. W przypadku płatności w inny sposób niż pobranie (bez wymaganej zaliczki), termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
5. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych.
6. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

V. Odstąpienie od umowy
1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.
2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
4. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
5. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów).


VI. Reklamacje
1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
2. Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej sklep@sklepsakralny.pl lub na adres wskazany po kontakcie z obsługą Sklepu Internetowego.
3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu Internetowego reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
4. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep Internetowy takiej opinii.
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, towar nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego towaru), Sklep Internetowy zwróci Zamawiającemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne towary.
6. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep Internetowy.
7. Sklep Internetowy nie odpowiada za ewentualne różnice (zdjęcia towarów) wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta. Rozbieżności te nie mogą być przyczyną reklamacji, bądź zwrotu.


VII. Ochrona prywatności
1. Wszystkie dane przesyłane przez Kupującego do Sprzedającego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883).
2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
3. Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
5. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Klienta.


VIII. Własność intelektualna
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu Internetowego.


IX. Postanowienia końcowe
1. Umowa sprzedaży zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega prawu polskiemu.
2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań zostaje zawieszone na okres jej trwania.
3. Korespondencję elektroniczną związaną z towarami dostępnymi w sklepie internetowym sklepsakralny.pl należy przesyłać na adres e-mail: sklep@sklepsakralny.pl
4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w części lub całości w dowolnym momencie bez podana przyczyny.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »Produkt dnia

Sklep internetowy Shoper.pl